ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van goederen en/of van opdrachten en diensten van Columbus Republic V.O.F., verder te noemen “Opdrachtnemer”, terwijl de wederpartij die goederen en/of diensten wenst af te nemen van Opdrachtnemer en/of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit hierna wordt aangeduid met “Opdrachtgever”.
1.2 De toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Ingeval van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en bepalingen in tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, prevaleren de in de overeenkomsten overeengekomen bepalingen boven de betreffende bepalingen in deze algemene voorwaarden.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.5 Een Opdrachtgever, die eenmaal op deze algemene voorwaarden zaken heeft gekocht en/of diensten heeft afgenomen van Opdrachtnemer wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, per e-mail of anderszins opgegeven orders c.q. opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order c.q. opdracht schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 Iedere offerte en uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle informatie, documentatie en contacten die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht
2.3 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden.
2.4 Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst komen tot stand nadat Opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd en/of Opdrachtnemer de opdracht, de wijziging of aanvulling schriftelijk heeft bevestigd dan wel Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht respectievelijk de wijziging of aanvulling is begonnen.
2.5 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.
2.6 Afspraken met of toezeggingen door de vertegenwoordigers of andere medewerkers van Opdrachtnemer, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijsstelling
3.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Opdrachtnemer in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis- en verblijfkosten, aanschafkosten video- en geluidsmateriaal, en kosten inschakelen derden en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren door een evenredige verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst voorzover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren. Prijswijzigingen van meer dan 15% geven de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt.
3.3 Een annulering of ontbinding als voormeld geeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4. Locatie
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of de locatie geschikt is voor het beoogde evenement.
4.2 Ingeval Opdrachtnemer ten aanzien van de locatie ten behoeve van Opdrachtgever een (huur)overeenkomst voor het gebruik van de locatie sluit, zal zij dat altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever doen en zal zij terzake als gevolmachtigde van Opdrachtgever optreden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken in welke zin dan ook van de verhuurder of de partij die de locatie ter beschikking stelt.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, bezoekers, gasten en medewerkers van Opdrachtnemer en voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden alsmede voor door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht gebruikte zaken. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over deze maatregelen, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen te stellen.
4.4 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht voorzover mogelijk te verzekeren.
4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen alsmede voor onderzoek hiernaar voor het houden van het beoogde evenement op de locatie.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht geldt niet als fatale termijn. Bij niet of niet tijdige uitvoering van de opdracht is een ingebrekestelling dus altijd vereist.
5.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt en de Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken. Indien de Opdrachtgever hieraan niet heeft voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder toestemming van de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Opdrachtnemer.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Wijziging opdracht en meerwerk
6.1 Indien op verlangen of door toedoen van de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien de wijzigingen tot meerwerk leiden, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.2 Wijzigingsinstructies van de Opdrachtgever dienen binnen redelijke termijn te gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer mag wijzigingsinstructies weigeren, indien Opdrachtnemer van oordeel is dat de kwaliteit van het resultaat hierdoor wordt aangetast of dat tijdige en juiste levering door het uitvoeren van die wijzigingsinstructies niet meer mogelijk is.

7. Levering roerende goederen
7.1 Aflevering van goederen geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de koopprijs van de goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering, inhuur voorzieningen e.d.
7.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder. Het risico van opslag, in- en uitladen en lossen rust in dat geval ook op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
7.3 De door Opdrachtnemer opgegeven afleveringstermijn of een overeengekomen levertijd zijn geen fatale termijnen. Bij is een ingebrekestelling dus altijd vereist.
7.4 Wanneer een gedeelte van een order gereed is, kan Opdrachtnemer naar haar keuze dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is.
7.5 Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij leveringen van successieve gedeelten van een order krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door de Opdrachtgever niet meer kan worden teruggekomen.
7.6 Indien om welke reden dan ook de Opdrachtgever de goederen op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt of niet in staat is deze in ontvangst te nemen maar de goederen gereed zijn voor verzending is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever gedurende een periode van maximaal zes maanden op te (laten) slaan of deze aan een derde partij te verkopen.
7.7 In voorkomend geval is de Opdrachtgever verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering. De Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1 De Opdrachtgever dient de facturen zonder verrekening, opschorting, korting of inhouding anderszins binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen.
8.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, ter beoordeling van Opdrachtnemer, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling haar werkzaamheden te verrichten dan wel goederen te leveren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever niet zal aanvangen met haar werkzaamheden dan wel de goederen niet zal leveren. Ingeval tijdige en juiste uitvoering van de opdracht dan wel de levering van goederen daardoor niet meer mogelijk is, is Opdrachtnemer niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever.
8.3 Reclamaties over facturen dienen op straffe van verval van rechten binnen zeven (7) dagen na de datum van factuur schriftelijk door Opdrachtnemer te worden ontvangen.
8.4 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van door de Opdrachtgever verschuldigde rente en de door Opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 De in lid 1 genoemde betalingstermijn dan wel anderszins overeengekomen betalingstermijnen zijn te allen tijde fatale termijnen. De Opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen= betalingstermijn.
8.6 Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Opdrachtgever 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het openstaande bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, waarbij een deel van een maand als een maand wordt gerekend.
8.7 Alle door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 500,- (excl. btw). Naar keuze van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever ook worden belast voor de werkelijke kosten. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door Opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten.
8.8 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding bestaat, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Opdrachtgever deugdelijke, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de nakoming voor de op de Opdrachtgever rustende betalingsverplichtingen stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

9. Onderzoek, reclames en klachten
9.1 Opdrachtgever dient klachten direct dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te melden zodat Opdrachtnemer de klachten tijdig kan oplossen en hetgeen is overeengekomen nog tijdig en juist kan uitvoeren. Opdrachtgever zal elke klacht in ieder geval te allen tijde nooit later dan zeven dagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk melden bij Opdrachtnemer.
9.2 Ingeval van levering van roerende goederen is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleverde goederen bij ontvangst terstond te controleren. Reclamaties ten aanzien van (transport)schade aan de (verpakkingen van de) door Opdrachtnemer geleverde goederen die direct bij ontvangst kunnen worden geconstateerd, dienen op het daarop betrekking hebbende vervoersdocument te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na ontvangst van de goederen door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Andere reclamaties ten aanzien de kwaliteit en kwantiteit van roerende goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk zijn gemeld bij Opdrachtnemer. Tijdens deze termijn zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten ter beschikking van Opdrachtnemer worden gesteld.
9.3 Indien aan een klacht na verloop van vermelde termijnen door Opdrachtnemer al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.
9.4 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
9.5 De gemelde klachten worden door Opdrachtnemer beoordeeld. Indien klachten door Opdrachtnemer gegrond worden verklaard, zal Opdrachtnemer ter harer keuze de tekortkoming herstellen, de werkzaamheden opnieuw verrichten of nieuwe goederen leveren dan wel een prijsreductie verlenen.
9.6 Indien het niet meer mogelijk of zinvol is om de tekortkoming te herstellen of de werkzaamheden opnieuw te verrichten dan wel nieuwe goederen te leveren, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.
9.7 Indien klachten niet gegrond blijken te zijn, komen de kosten van het onderzoek naar de klachten voor rekening van de Opdrachtgever.
9.8 Klachten en in het behandeling nemen van klachten geven de Opdrachtgever geen recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, te verrekenen of anderszins in te houden. Klachten ten aanzien van een deel van de opdracht geeft de Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele opdracht.

10. Annulering, opschorting en ontbinding
10.1 Ingeval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever alle door Opdrachtgever terzake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst aan Opdrachtgever verschuldigd, met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Opdrachtgever ten gevolge van de annulering geleden schade.
10.2 Indien (i) de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, (ii) ten laste van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, (iii) ten aanzien van de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd, (iv) het bedrijf van de Opdrachtgever is stilgelegd of wordt geliquideerd of een besluit daartoe is genomen, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (a) de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat de Opdrachtgever alle opeisbare en nog niet-opeisbare vorderingen heeft betaald en/of voldoende zekerheid voor die vorderingen heeft gesteld en/of (b) die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de rechten van Opdrachtnemer onder welke overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.3 Bij het opschorten van haar werkzaamheden kan Opdrachtnemer niet garanderen dat zij tijdig en juist zal kunnen leveren dan wel haar werkzaamheden kan uitvoeren. Ingeval tijdige en juiste levering of uitvoering niet meer mogelijk is, is Opdrachtnemer niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

11. Overmacht
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tijdens overmacht worden de uitvoering van de opdracht en/of de leveringsverplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 1 (één) maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
11.3 Als overmachtsfactoren worden tussen partijen met name ook aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten of andere problemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer of diens toeleveranciers of ingeschakelde derden, inmenging van overheids- of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen welke het uitvoeren van de werkzaamheden belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten de controle van Opdrachtnemer gelegen is, voorzien en niet voorzien, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtnemer bemoeilijkt wordt.
11.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

12. Privacy en geheimhouding
12.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
12.2 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Europese en/of Nederlandse wetgeving anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactie-voorstellen of anderszins en stelt Opdrachtgever daarvoor volledig schadeloos.

13. Intellectuele eigendomsrechten, gebruik en licentie
13.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder doch niet uitsluitend te betalen vergoedingen aan Buma-Stemra.
13.2 Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom ten aanzien van door Opdrachtnemer gerealiseerde ontwerpen, teksten, foto’s video’s, technische tekeningen, berekeningen, monsters, modellen, concepten en dergelijke blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Niets uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever kan worden beschouwd als een overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
13.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij een werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Opdrachtnemer bekend te maken of verveelvoudigen.
13.4 Onder voorbehoud van tijdige en algehele betaling van alle facturen van Opdrachtnemer, verkrijgt de Opdrachtgever het exclusieve, niet-overdraagbare recht om een werk te gebruiken overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om het gebruiksrecht in te trekken. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, concept of content, waarvoor op het moment van verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever bekend te zijn gemaakt.
13.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de door haar realiseerde werken te gebruiken voor eigen promotie- en reclamedoeleinden.

14. Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, ongeacht de grondslag daarvan zoals onder andere toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade die het directe gevolg is van het schadetoebrengende feit. Opdrachtnemer is dus niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen, immateriële schade of gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en gemaakte kosten, schade door productie- of bedrijfsonderbreking en/of bedrijfsstagnatie.
14.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is verder te allen tijde beperkt tot het door Opdrachtgever met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Opdrachtgever, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtgever dient te betalen op grond van de verzekeringspolis. Indien in voorkomend geval om welke reden ook geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt tot de netto factuurwaarde van de opdracht waarop het schadetoebrengende feit betrekking op heeft.
14.3 De beperkingen in de aansprakelijkheid van Opdrachtgever als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Opdrachtgever of haar leidinggevende ondergeschikten.
14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Opdrachtgever of haar leidinggevende ondergeschikten, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente met betrekking tot uitgevoerde diensten en/of geleverde zaken voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken of ontstaan door respectievelijk voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
14.5 Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever jegens Opdrachtgever vervallen 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

15. Overig
15.1 De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.
15.2 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
15.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever inclusief meezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien de Opdrachtgever de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer de Opdrachtgever hier niet toe over gaat, wordt de Opdrachtgever na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.